PadelNation heeft een reglement opgesteld waarin voor U als klant duidelijk staat wat uw rechten en plichten zijn bij PadelNation. PadelNation zal trachten de afgesproken lessenreeks zo soepel en zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Hieronder kunt U duidelijk lezen welke reglementen zullen worden toegepast.

 

PadelNation lesreglement zomer 2023

 1. In de zomer van 2023 volg je trainingen vanaf week 14. Er worden geen trainingen gegeven op tweede paasdag 10 april,  Koningsdag 27 april, de meivakantie 29 april t/m 7 mei, Hemelvaartsdag 18 mei, Tweede Pinksterdag 29 mei en de zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus.
 2. Onder 1 uur les wordt 10 minuten inspelen en 50 minuten les verstaan
 3. Als u lessen wilt nemen dient u niet perse lid te zijn van de betreffende vereniging, maar wordt het wel aangeraden.
 4. PadelNation heeft het recht om tijdens de (school)vakanties inhaallessen te verzorgen die zijn uitgevallen door welke reden dan ook.
 5. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van PadelNation. 
 6. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van PadelNation dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. 
 7. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt PadelNation het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen. 
 8. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 9. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Een inhaal les wordt niet ingehaald. Een privé-training wordt altijd ingehaald.
 10. De eerste les die uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden, wordt ingehaald, de tweede niet. Dit met een maximum van twee inhaallessen per seizoen. Wanneer op het eigenlijke aanvangstijdstip van de les niet mogelijk blijkt te spelen, gaat deze regeling in.
 11. Afwezigheid van de trainer leidt tot inhalen van de training.
 12. Bij achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op les.
 13. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 14. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 15. PadelNation is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. 
 16. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 17. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt PadelNation het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen. Wij passen het incasso/factuurbedrag aan naar rato aantal deelnemers.
 18. PadelNation probeert haar website met de grootste zorg samen te stellen. Ondanks dat we de informatie zo actueel mogelijk willen houden, kunnen er geen rechten aan de website of verwijzingen hiernaar worden ontleend.
 19. Een eenmaal gestarte lessenreeks kan tussentijds niet worden beëindigd.
 20. Het lesgeld dient vooraf betaald te worden voor de aanvang van de les/activiteit, anders zal de les/activiteit niet plaats vinden.
 21. Aanmelden voor padellessen houdt in dat er akkoord wordt gegaan met het lesreglement en de financiële verplichtingen.